Despre Avocat Elena Soponaru - Baroul Constanța

ELENA SOPONARU, Avocat

2003-2007
Licențiată a Facultatii de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept, din cadrul Universității OVIDIUS Constanța –  media generală de absolvire a celor 4 ani de studii universitare de lungă durată este 9,64, iar media generală obținută în urma susținerii examenului de licență este 9,52 (Poziția a 2-a în clasamentul final al licențiatilor în drept ai aceleiași promoții).

2007-2009
Masterat în Drept Social European (domeniul principal de studiu: dreptul muncii, dreptul asigurărilor sociale și alte ramuri de drept conexe), Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept, din cadrul Universității OVIDIUS Constanța – media generală de absolvire a celor 2 ani de studii universitare de masterat este 9,45, iar nota obținută în urma susținerii lucrării de dizertație este 10 (Pozitia 1 în clasamentul final al masteranzilor aceleiași promoții)

2007
PREMIUL SPECIAL pentru lucrarea "Flexicuritatea pieței forței de muncă. Stare de fapt. Instrument analitic. Strategie", Ed. Bren, București, 2007, acordat de Uniunea Juriștilor din România, în colaborare cu Societatea "Titu Miorescu".Etica în avocatură produce
rezultate valoroase!


Elena Soponaru, Avocat
Baroul Constanta

2005
Certificat de participare la Trainingul „Tehnici de negociere” organizat de Asociația Europeană a Studenților la Drept – E.L.S.A. – Iași, în perioada 31 martie – 3 aprilie 2005, la Poiana Muncel.

2005
Diplomă de participare la Seminarul „Codul muncii – restricții și oportunități”, oragnizat de Forumul Dezvoltării Durabile România – Orizont 2025 în colaborare cu Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Asociația Națională a Profesioniștilor în Resurse Umane, în data de 2 martie 2005, în Constanța.

2005-2006
Atestat de absolvire a cursurilor pentru formarea de operatori și asistenți sociali pentru medierea familială în probleme de abuzuri, violențe și delincvență a minorilor, organizate în cadrul Programului "Pianeta@ B612" - II step, prin intermediul Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității "Ovidius" Constanța, 20.10.2006.

2007-2008
Diplomă de absolvire a Cursurilor Modulului Jean Monnet - Le dialogue entre les cultures et l'identité européenne - Ref. 07/0131.

2008-2011
Licențiată a Facultatii de Sociologie-Psiholigie, Specializarea Psihologie, din cadrul Universității „Spiru Haret” București – nota obținută în urma susținerii examenului de licență este 8,40.

Martie 2009-Martie 2011 Avocat stagiar, colaborator al S.C.A. „Calafus și Asociații”, Baroul Constanța - îndrumător dl. Av. Dr. Sorin Calafus.

Martie 2010-Noiembrie 2010
Absolventă a Institutului Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților BUCUREȘTI (I.N.P.P.A.-Centrul București).

Aprilie 2011 – prezent
Avocat definitiv, titular al CABINETULUI DE AVOCAT „ELENA SOPONARU”, Baroul Constanța.

Mai 2010
Certificat de participare la instruirea destinată profesiilor juridice independente în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, organizată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Inspectorul General pentru Informații Financiare din Republica Polonia.

Martie 2011
Certificat de participare la lucrările conferinței cu tema ”Mica reformă Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor. Expuneri. Probleme practice generate de aplicarea noilor dispoziții legale”.

Septembrie 2011
Certificat de participare la lucrările conferinței cu tema ”Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea noilor coduri fundamentale ale României (Noul Cod civil și Noul Cod de procedură civilă)”.

Noiembrie 2011
Participare la lucrările ”Seminarului de Legislația Muncii” organizat de Volonciu Legal Training.

Mai 2012
Diplomă de participare la evenimentul ”Probleme dificile de dreptul muncii”, organizat de Societatea de Științe Juridice în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Camera de Comerț și Industrie a României.

Iunie 2012
Adeverință de participare la seminarul ”Noul Cod Civil – Modificări în materia teoriei generale a obligațiilor”.

Martie 2013
Adeverință de participare la seminatul ”Acțiunea civilă în Noul Cod de Procedură Civilă – reguli procedurale de aplicabilitate imediată”, organizat în colaborare cu Baroul Constanța și I.N.P.P.A. Centrul Brașov.

Aprilie 2013
Certificat de participare la lucrările conferinței cu tema ”Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea Noului Cod de procedură civilă”.

Iunie 2013
Certificat de participare la lucrările conferinței inaugurale ”Labour Law Research Network” (Rețeaua de Cercetare în Dreptul Muncii), organizat de Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, Spania.

Februarie 2014
Certificat de participare la lucrările conferinței cu tema ”Modificări de substanță aduse în procesul penal de noile coduri”.

Februarie 2014
Certificat de participare la conferința cu tema ”Medierea – de la teorie la practică”.

Iunie 2014
Certificat de participare la lucrările conferinței cu tema ”Înțelegerea și aplicarea noilor Coduri fundamentale ale României”.

Octombrie 2014
Atestat de participare la conferința internațională de dreptul concurenței cu tema ”Aplicarea la nivel național a articolelor 101 și 102 din TFUE”, organizată de Facultatea de Drept a Universității din București, prin Centrul de Studii în Dreptul Concurenței și Consiliul Concurenței.

Aveți nevoie de consiliere in probleme legale?


Contactați avocatul

Domenii de expertiza

Servicii avocațiale oferite:
• consultanță juridică;
• asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată, a notarilor publici, executorilor judecătorești, a autorităților publice, precum și a altor persoane fizice și juridice de drept privat, în condițiile legii;
• redactarea, semnarea, depunerea și/sau susținerea oricăror acțiuni, cereri, sesizări, plângeri contravenționale, notificări, somații, adrese, memorii etc;
• redactarea de acte juridice (precum contracte civile, contracte comerciale, acte adiționale, convenții, statute, acte constitutive, tranzacții etc);
• formularea de opinii legale cu privire la problematica pusă în discuție de către client;
• precum şi orice alte activităţi prevăzute de lege.Serviciile avocațiale oferite acoperă în principal următoarele domenii:


Dreptul Muncii

• Consultanță juridică;
• Asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii precum:
- acțiune în pretenții formulată de salariat împotriva angajatorului;
- acțiune în pretenții ...

Citeste mai mult

Drept Comercial

• Consultanță juridică;
• asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii precum:
- acțiune în anularea hotărârii adunării generale;
- acțiune în retragerea ...

Citește mai mult

Drept Civil și Procesual Civil

• consultanță juridică;
• asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii precum: - acțiuni privind actele de stare civilă;
- acțiune în declararea judecătorească a morții ...

Citește mai mult

Dreptul Familiei

• consultanță juridică;
• asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii precum:
- acțiune de divorţ;
- acțiune privind obligarea la plata despăgubirilor în cazul ...

Citește mai mult

Drept Contravențional

• consultanță juridică;
• formularea de plângeri contravenţionale împotriva proceselor-verbale de sancționare, întocmite de lucrători din cadrul autorităților/instituțiilor publice cu atribuții în domeniul dreptului muncii ...

Citește mai mult

Asociații și Fundații/Sindicate și Patronate

• consultanță juridică;
• asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată, a autorităților publice, precum și în fața altor persoane fizice și juridice de drept privat, în condițiile legii;

Citește mai mult

Drept Contencios Administrativ Fiscal

• formularea de plângeri prealabile precum și de cereri de revocare a actelor administraţiei publice locale;
• redactarea de contestaţii împotriva actelor administrative emise de către organele de control;

Citește mai mult

Domenii de expertiză

Dreptul Muncii și Asigurarilor Sociale

- consultanță juridică;
- asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii precum:
• acțiune în pretenții formulată de salariat împotriva angajatorului;
• acțiune în pretenții formulată de angajator împotriva salariatului;
• contestație împotriva deciziilor de concediere individuală;
• contestație împotriva deciziilor de sancționare disciplinară;
• cerere în constatarea reprezentativității unei organizații sindicale;
• cerere în constatarea reprezentativității unei organizații patronale;
• cerere privind obligarea anagajatorului la reintegrarea salariatului în funcția anterior avută;
• contestație împotriva deciziei de pensionare;
• cerere pentru recalcularea pensiei;
• cerere privind reconstituirea vechimii neîntrerupte în muncă;
• și altele.
- redactarea de documente precum:
• contract individual de muncă;
• fișa postului;
• contract colectiv de muncă;
• regulament intern;
• decizie de concediere;
• decizie de sancționare disciplinară;
• proces-verbal;
• act adițional;
• și altele.

Drept Comercial

- consultanță juridică;
- asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii precum:
• acțiune în anularea hotărârii adunării generale;
• acțiune în retragerea asociatului;
• acțiune în excluderea asociatului;
• opoziție împotriva hotărârii asociaților;
• acțiune în răspunderea administratorului;
• cerere în dizolvarea societații;
și altele.
- asistență juridică și/sau reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului în vederea:
• obținerii de certificate constatatoare;
• înființării de societăți, PFA etc;
• înființării de filiale, sucursale, puncte de lucru;
• schimbării sediului social;
• majorării capitalului social;
• transmiterii părţilor sociale;
• numirii sau revocării unui administrator;
• dizolvării societății;
• precum și alte activități.
- redactarea de documente precum:
• hotărâri A.G.A.;
• acte constitutive;
• acte adiționale;
• contracte de cesiune;
• contracte de prestări servicii;
• contracte de comodat;
• adrese, notificări ș.a.m.d.

Drept Civil Si Procesual Civil

- consultanță juridică;
- asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii precum:
• acțiuni privind actele de stare civilă;
• acțiune în declararea judecătorească a morții;
• acțiune în declararea simulației unui contract;
• acțiune în rezoluțiunea contractelor;
• acțiune în rezilierea contractelor;
• acțiune în nulitatea unui act juridic civil;
• acțiuni întemeiate pe răspunderea civilă contractuală;
• acțiuni în evacuare;
• acțiuni în uzucapiune;
• acțiune în revendicare mobiliară sau imobiliară;
• acțiune de partaj succesoral;
• acțiune în obținerea contravalorii lipsei de folosinţă;
• acțiune întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză;
• acțiuni în răspundere civilă delictuală;
• acțiuni întemeiate pe răspunderea civilă contractuală;
• acțiune în constatarea încetării contractului de închiriere;
• acțiuni posesorii;
• acțiunea în regres;
• cerere pentru a fi reintegrat într-o locuință;
• acțiunea confesorie în apărarea unei servituți;
• cereri cu valoare redusă;
• ordonanțe de plată;
• cerere de ordonanță președințială;
• contestații la executare;
• cerere de suspendare a executării;
• cerere de întoarcere a executării silite;
• cerere de validare a propririi;
• și altele.

Drepul Familiei

- consultanță juridică;
- asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii precum:
• acțiune de divorţ;
• acțiune privind obligarea la plata despăgubirilor în cazul ruperii logodnei;
• acțiune în partajarea bunurilor comune;
• acțiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare a locuinței familiei;
• acţiune în nulitatea absolută a convenţiei matrimoniale;
• acțiune privind stabilirea locuinței (domiciliului) minorului;
• acțiune instituire tutelă minor;
• cerere privind delegarea temporară a autorității părintești;
• acțiune de stabilire a pensie de întreținere pentru copii;
• acțiune de majorare a pensiei de întreținere pentru copii;
• acțiune de reducere sau sistare a pensiei de întreținere pentru copii;
• acțiune în tăgada paternității;
• cereri privind procedura adopției;
• acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei;
• cerere privind emiterea unui ordin de protecție;
• cerere de punere sub interdicție judecătorească a unei persoane;
• și altele.
- consiliere, asistență juridică și/sau reprezentare în fața oricăror alte instituții cu atribuții în acest domeniu.

Drept Contraventional

- consultanță juridică;
- formularea de plângeri contravenţionale împotriva proceselor-verbale de sancționare, întocmite de lucrători din cadrul autorităților/instituțiilor publice cu atribuții în domeniul dreptului muncii, rutier, fiscal, precum şi în alte domenii prevăzute de alte legi speciale;
- asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată în astfel de litigii.

Asociatii si Fundatii/Sindicate si patronate

- consultanță juridică;
- asistență juridică și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată, a autorităților publice, precum și în fața altor persoane fizice și juridice de drept privat, în condițiile legii;
- redactarea de acte cu caracter juridic;
- alte activități juridice, în condițiile legii.

Drept Contencios Administrativ si Fiscal

- formularea de plângeri prealabile precum și de cereri de revocare a actelor administraţiei publice locale;
- redactarea de contestaţii împotriva actelor administrative emise de către organele de control fiscal;
- asistarea și/sau reprezentarea juridică în litigii de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi fiscal precum:
- acțiuni având drept obiect anularea unor acte administrative;
- acțiuni având drept obiect suspendarea unor acte administrative;
- acțiuni în obligarea autorităților administrative la emiterea de acte administrative;
- acțiuni în pretenții constând în despăgubiri materiale și/sau morale.

Activitatea cabinetului, deși se axează în principal pe aceste domenii de drept, nu este limitată la acestea. Așadar, puteți contacta cu încredere avocatul cabinetului, în vederea găsirii unor soluții optime din punct de vedere juridic, pentru orice alte probleme ați întâmpina, lista prezentată mai sus fiind doar cu titlu de exemplu.

Onorariile percepute de Avocat Elena Soponaru - Baroul Constanța

Onorariul de avocat va fi stabilit în conformitate cu prevederile art. 127-129 din Hotărârea nr. 64/2011 a U.N.B.R. privind adoptarea Statutului profesiei de avocat:
Art. 127
(1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.
(2) Onorariile vor fi stabilite în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului.
(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:
a) timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute de client;
b) natura, noutatea şi dificultatea cazului;
c) importanţa intereselor în cauză;
d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;
e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;
f) conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
g) avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;
h) situaţia financiară a clientului;
i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Art. 128
(1) Onorariile se stabilesc liber între avocat şi client, în limitele legii şi ale prezentului statut. Este interzisă fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocaţi.
(2) Onorariile se determină şi se prevăd în contractul de asistenţă juridică la data încheierii acestuia între avocat şi client, înainte de începerea asistenţei şi/sau a reprezentării clientului.
(3) În cazul în care împrejurările concrete impun asigurarea asistenţei şi/sau a reprezentării imediate şi nu se poate încheia un contract de asistenţă juridică, avocatul este obligat să transmită clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care să aducă la cunoştinţa acestuia onorariile pe care le propune pentru asistenţă şi/sau reprezentare. În absenţa unei instrucţiuni exprese a clientului privind încetarea asistenţei şi/sau a reprezentării ori a unei comunicări prin care clientul îşi exprimă expres dezacordul în privinţa onorariilor, se consideră ca fiind acceptate onorariile propuse prin comunicarea făcută de avocat.
(4) În toate situaţiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistenţă juridică, ce urmează să fie încheiat în formă scrisă.
(5) Onorariile pot fi stabilite şi în monedă străină, sub condiţia ca plata acestora să respecte prevederile privind regimul legal al plăţilor.

Art. 129
(1) Onorariile pot fi stabilite astfel:
a) onorarii orare;
b) onorarii fixe (forfetare);
c) onorarii de succes;
d) onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la lit. a)–c).
(2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care le prestează clientului.
(3) Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează ori, după caz, le prestează clientului.
(4) Onorariul orar şi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.
(5) Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.
(6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite şi să obţină şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.
(7) În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei.

Termenele de plată a onorariului de avocat vor fi analizate și stabilite de către titularul de cabinet, în funcție de fiecare caz în parte și în acord cu posibilitățile financiare ale clientului.
Onorariul de avocat poate fi achitat atât în numerar, cât și prin transfer bancar, în funcție de opțiunea clientului.

Cum puteți contacta Avocatul Titular Elena Soponaru

Tel: 0721.477.720

E-mail: soponaru_elena@yahoo.com ; elena.soponaru@gmail.com

Baroul Constanta: Str. Traian, nr. 24B, Municipiul Constanta, Judetul Constanta,

www.baroulconstanta.ro

Mulțumim pentru email! Vă vom contacta în curand!